Notulen vliegersvergadering 2016

Notulen vliegersvergadering schaal op 16 januari 2016 te Harderwijk

Aanwezigen: Henri Kaper, Kim Vlasblom, Theo Vaesen, Pieter Visser, Kees van Essen, Bennie Oldehove en Bert van Eijk (voorzitter – notulist) als gast is Richard Branderhorst ongeveer een half uur aanwezig.

Opening 

De voorzitter opent om 14.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen

Afwezig: Gerard Rutten, Nelly Mutsaarts, Bert Hazenborg, Wim Lescrauwaet, Evert Tjepkema, Hans Hochgemuth, Ben Jansen, Johan Koning

De afwezigheid van Gerard Rutten, i.v.m. ziekte, wordt in het kort toegelicht. De aanwezigen zijn geschrokken en hopen dat Gerard weer mag herstellen.

Notulen Vliegersvergadering 11 januari 2015

Na een paar kleine wijzigingen betreffende namen worden de notulen goedgekeurd en Gerard bedankt voor het opmaken.

Jaarverslagen schaal en para’s

Het jaarverslag van de para’s wordt door Theo voorgelezen. Een enkele vraag wordt beantwoord aangaande het parachutespringen, waarna het verslag wordt goedgekeurd. Nelly bedankt voor de opmaak daarvan.

Het jaarverslag van schaal wordt door Bert voorgelezen, waarna het onveranderd wordt goedgekeurd. Gerard bedankt voor het verslag.

Financiële verslagen

Pieter doet verslag van het deel van de para’s. Hij geeft aan dat men druk bezig is om de voorgenomen EK parachutespringen financieel rond te krijgen, hetgeen aardig lijkt te lukken.

Bert behandelt het schaal huishoudboekje. Er was € 200,– begroot voor ondersteuning van het EK para’s. Pieter gaf aan dat wanneer dit bedrag niet nodig zou zijn het dan ten bate komt van de schaalvliegers.

Vergadering commissie sportzaken

Dutch Nationals

Onderzocht werd of dit op het terrein van Soesterberg (museum) gehouden kan worden. De eerste reacties zijn positief. Wordt vervolgd.

CIAM vergadering

Proposals (voorstellen), van belang voor schaal, zouden worden behandeld

Dit heeft dit jaar wat voeten in aarde gehad i.v.m. de mogelijke ziekte van de voorzitter Graham Kennedy. De proposals zijn met goedkeuring later ingediend maar er is eigenlijk niets bekend over de inhoud.

Jury/vliegers dag (schaalmeeting)

De subcommissie is in overleg met mensen van Aeria om op de Vliegbasis Leeuwarden iets dergelijke te organiseren. Het zal ook tot doel hebben om de lokale vliegers kennis te laten maken met het schaalvliegen en alles wat daarbij komt kijken.

Ideeën? Zijn van harte welkom>

Prijsuitreiking van de kampioenen (afdelingsvoorzitter a.i. Hans van Rooy)

Bekendmaking van de wedstrijdresultaten, uitreiking medailles en diploma’s para’s en schaal (voorzitter subcommissie)

Schaalvliegen:     1e Gerard Rutten, 2e Kim Vlasblom, 3e Pieter van den Braak

Para’s:                   1e Pieter Visser, 2e Erick van de Loo, 3e Geert Wouters

We proberen volgend jaar, als de financiën dat toelaten weer iets tastbaars uit te reiken bij de te organiseren wedstrijden.

Wedstrijden 2015

Korte terugblik op de wedstrijden

BLC Tilburg leuke wedstrijd en met de Belgen erbij een goede opkomst

Leeuwarden en Genk afgelast, in beide gevallen teveel wind. Achteraf kon worden gesteld dat de beslissingen juist zijn geweest.

Deelen erg veel wind en weinig deelname

Jammer dat niet alle wedstrijden even goed worden bezocht

Wedstrijden 2016

Wedstrijden para’s:

Voor 2016 zijn volgende wedstrijddata gepland in Nederland en België:

– 17/04            Tilburg                          www.brabantseluchtvaartclub.nl

– 14/05            Brecht (B)                      www.decondors.be

– 28/05            Weert                            www.mbcweert.nl

– 18/06            Odoorn                          www.flyolc.nl

– 02/07            Emmeloord                  www.lvce.nl

– 28/08            Someren                       www.mvcdevalken.nl

– 24/09            Bergeijk                        www.mvcb.nl             (datum onder voorbehoud)

 

Wedstrijden schaal:

–        Zondag 1 mei 2016                           Tilburg (Benelux)

–        Zondag 19 juni 2016                         Leeuwarden (mogelijke uitwijk 26 juni 2016)

–        Zondag 4 september 2016              Genk, België (Benelux)

–        Zondag 2 oktober 2016                    Deelen (mogelijke uitwijk 16 oktober 2016)

–        20th – 27th of August 2016              Ploiesti, Strejnicu, Roemenië

Geen deelname van Nederland i.v.m. gezondheidstoestand Gerard.

 Website

Er wordt weinig op de site gekeken (er staat nu een teller aan). Bij te weinig interesse zal motivatie om wedstrijdverslagen te maken verdwijnen.

Opgeven voor de wedstrijden gebeurt nog heel gemakkelijk niet of via een alternatieve weg en vaak redelijk laat. Deelnemers moeten ervan bewust zijn dat deze opgave ook gedaan wordt om de kijken naar het deelnemersveld. Bij een te gering aantal wil de Subcommissie niet een heel vliegprogramma van een lokale club lamleggen.

Hoe verder met de Sub Commissie?

Gerard en Bert hebben nogmaals besproken dat er meer respons van de vliegers moet komen. Beiden willen wel de kar trekken maar niet met een dood paard ervoor/erachter. Gelet op de situatie van Gerard wordt het allemaal nog moeilijker.

Het kost (soms onnodig) inspanning om de zaken te regelen.

Men is zeer selectief in het kiezen van de wedstrijden.

Op het laatst moesten we juryleden afbellen om niet in de rode cijfers te geraken.

Vooraankondiging:

De Subcommissie heeft voor het komend jaar de wedstrijden voorbereid. Als echter de interesse blijft zoals het nu is dan gaan we ons beperken tot alleen de organisatie van de Benelux wedstrijden.

Henri merkt op dat dit eigenlijk wel met onmiddellijke ingang kan, maar omdat de clubs al benaderd zijn houdt de Subcommissie nog vast aan het voornemen.

Volgens Kees is er in het verleden wel vaker een dip geweest en toch kwam het, door wat enthousiasme, wel weer op gang.

Eventueel zal (via Theo) onderzocht kunnen worden of de Belgen meer wedstrijden in Nederland willen meedoen, b.v. die van Deelen. We hopen op een positief resultaat.

Rondvraag

Kim vraagt zich af waarom de beker voor Sportschaal er niet is. Bert zal betrokkene benaderen om dit te regelen met Kim.

Theo bedankt de voorzitter Bert voor het regelen en organiseren van deze vergadering.

Sluiting

Omstreeks 15.45 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan ieders inbreng.

18-01-2016

Notulist

Bert van Eijk